ร่วมงานกับเรา

(สำนักงานใหญ่โคราช)
1. เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ (Operator) สังกัดแผนก MAINTENANCE  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย
 • อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถ สื่อสาร อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/Excel/Power Point) ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สำหรับเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

*** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

 

2.เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ สังกัดRUBBER TECH  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) สาขาช่างกล, ช่างเครื่องมือ-แม่พิมพ์, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า
 • สามารถ สื่อสาร อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/Excel/Power Point) ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สำหรับเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

*** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

 

3.เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายขาย  จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 1. การคำนวณต้นทุนการผลิต
 2. สนับสนุนการพัฒนางาน New Model และต้นทุน
 3. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา หรือปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 • มีคะแนน TOEIC 350 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถ สื่อสาร อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/Excel/Power Point) ได้ดี
 • มีความสามารถในการคำนวณต้นทุน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านฝ่ายขาย หรือการคำนวณต้นทุนการการผลิต
 • สำหรับเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

*** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2565

 

4.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ  จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 1. ปฏิบัติหน้าที่ จป.วิชาชีพ ตามที่กฏหมายกำหนด
 2. เสนอแนะนายจ้างในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 22-25 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2540
 • สามารถ สื่อสาร อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน จป.วิชาชีพ 0-2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/Excel/Power Point) ได้ดี
 • สำหรับเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

*** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

5.ล่ามภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น
 • ระดับภาษาญี่ปุ่น (Japan Level) N3 ขึ้นไป
 • สามารถ สื่อสาร อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีคะแนน TOEIC 400 คะแนนขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/Excel/Power Point) ได้ดี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

*** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

6. เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ สังกัดแผนกบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 1. จัดการด้านงานฝึกอบรม, พัฒนา และออกแบบการฝึกอบรมของบริษัท
 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท และหน่วยงานราชการ
 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถ สื่อสาร อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/Excel/Power Point) ได้ดี
 • สำหรับเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

*** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร

ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน
พร้อมหลักฐานการสมัครงานต่างๆ มาที่ ฝ่ายบุคคล (โคราช)
Email : thanongsak_hr@nbt.co.th

บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม โคราช เบรก ซิสเตมส์ จำกัด
399 หมู่ 6 ถนนราชสีมา-โชคชัย
ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์:  044-218375-6,044-218618,
044-218686,044-218426 ต่อ 310 (คุณทนงศักดิ์ เผ่าพิพัฒน์)
โทรสาร :  044-218965,044-212328,
044-218027

สวัสดิการที่จะได้รับ

 1. ค่ากะ
  เบี้ยขยัน
  3. โบนัสประจำปี
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  5. ประกันสังคม
  6. ชุดทำงานประจำปี
  7. เงินช่วยเหลือค่าที่พักและค่าเดินทาง

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาวุฒิการศึกษา
  รูปถ่าย หน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไม่สวมแว่นตา ,ไม่ใส่เสื้อยืด )
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  5. สำเนาเอกสารการยกเว้นหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
  6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ( ถ้ามี )
  7. หนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน

หมายเหตุ

 1. โปรดตรวจสอบคุณสมบัติ และยื่นเอกสารให้ครบถ้วนตามประกาศเพื่อการพิจารณา 
 2. เอกสารที่ถ่ายสำเนาทุกฉบับต้องชัดเจน ข้อมูลครบถ้วนและต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 3. ทางบริษัทฯจะติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้โดยจะนัดสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น

(สำนักงาน สาขาขอนแก่น)
1.วิศวกรฝ่ายผลิต ประจำสาขาขอนแก่น  จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย
 • อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วศบ.เครื่องกล) /วิศวกรรมอุตสาหการ (วศบ.อุตสหาการ)/ วิศวกรรมไฟฟ้า (วศบ.ไฟฟ้า)/ วิศวกรรมโลหการ (วศบ.โลหการ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถ สื่อสาร อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/Excel/Power Point) ได้ดี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
 • หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานเหล็กหล่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

*** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร

ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน
พร้อมหลักฐานการสมัครงานต่างๆ มาที่ ฝ่ายบุคคล (ขอนแก่น)
Email : wanthip@nbt.co.th

บริษัท ฮิตาชิ แอสเตโม โคราช เบรก ซิสเตมส์ จำกัด (สาขา ขอนแก่น)
เลขที่ 233 หมู่ที่ 10 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี
ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์:  043-240500 ต่อ 200 (คุณ แว่นทิพย์)
โทรสาร :  043-240549